Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Õigusteenused  küsimustes, mis seonduvad intellektuaalse omandiga:

  • Pakume õigusteenust vaidluste lahendamisel (kaubamärgid, leiutised, disainid, ärinimed, autoriõigus, ärisaladus) ning  esindame klienti tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), kohtus ja läbirääkimistel
  • Lepingute koostamine, ülevaatamine, intellektuaalse omandi loovutused, kasutusõiguse andmised, litsentsilepingud, frantsiisilepingud, autorilepingud, konfidentsiaalsuslepingud ja intellektuaalse omandi kuuluvuse reguleerimine töölepingutes
  • Võltskauba ja piraatkauba leviku tõkestamine, kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis ning politseis
  • Abi domeenivaidluste lahendamisel ning kliendi esindamine kohtus ja alternatiivsetes domeenivaidlusi lahendavates organites, nt domeenivaidluste komisjon, WIPO ja Tšehhi vahekohus
  • Nõustamine äriühinguõiguse küsimustes: äriühingute asutamine, likvideerimine, osaluse müümine, omandamine ja restruktureerimine. Nõustame äriühingute juhtimist, sealhulgas registritoimingute, üldkoosolekute ja kapitalimuudatustega seonduvas. Aitame lahendada omanikevahelisi vaidlusi ja koostada aktsionäride- või osanikevahelisi lepinguid
  • Intellektuaalse omandi auditite läbiviimine
  • Õigusabi kõlvatu konkurentsi tõkestamisel
  • Nõustamine reklaami seaduslikkuse ja tarbijakampaaniate küsimustes, kliendi esindamine Tarbijakaitseametis
  • Abi EAS-i innovatsiooniosaku taotluste koostamisel