Uudised

Kas Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni saab registreerida kaubamärgina?

Eesti Vabariigi aastapäeva eel on kohane rääkida riiklike sümbolite, ennekõike lipu ja selle värvikombinatsiooni, kasutamisest intellektuaalses omandis.

 

 

 

 

 

Eesti lipu kasutamist reguleerib Eesti lipu seadus, mis sätestab, et Eesti lipp koosneb kolmest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust. Ülemine laid on sinine, keskmine must ja alumine valge. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11. Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni kasutatakse head tava järgides ning Eesti lipu kujutist sisaldavat tähist ei kasutata kauba- või teenindusmärgina.

Kaubamärgiseaduses on sätestatud mitmeid asjaolusid, mis välistavad tähisele õiguskaitse andmise, sealhulgas ei registreerita kaubamärki, kui see on vastuolus avaliku korra või heade tavadega või kui see sisaldab lippu, vappi või muud sümbolit, mille registreerimine on vastuolus avaliku huviga, ja puudub pädeva asutuse või ametiisiku kirjalik luba.

Vastuolu avaliku korra või heade tavadega

Kaubamärgiks ei sobi vulgaarsed, ahistava, solvava või ähvardava sisuga sõnad, väljendid või sümbolid, samuti on keelatud narkootiliste ainete nimetused. Kui lippu või selle värvikombinatsiooni kujutatakse kaubamärgi koosseisus muude sõnaliste- või kujundelementidega, mis on avaliku korra või heade tavadega vastuolus, siis on üheselt selge, et sellisele tähisele õiguskaitset anda ei saa. Samuti on oluline tähise seos tähistatavate toodetega või teenustega – ühe toote või teenuse puhul avaliku korra või moraaliga vastuolus olev tähis võib olla neutraalne teise toote/teenuse osas. Lisaks mõjutab registreeritavust ka tähisega kokku puutuv avalikkus, sh tarbijaskond – näiteks lastele suunatud kaupade/teenuste osas kaitsevõimetu tähis võib olla kaitstav täisealiste tarbijate puhul.

Näiteks keelduti Euroopa Liidus tähise

 

 

 

registreerimisest, sest Ungari karistusseadustikuga oli keelatud teatud totalitarismi sümbolid, sealhulgas sirp ja vasar ning punaviisnurk, mis sümboliseerivad endist NSVLi. Seda seadust ei kohaldata selle normatiivse olemuse tõttu, vaid pigem tõendina, kuidas tajub seda asjaomane sihtrühm (T-232/10, punktid 59–63).

Tähis sisaldab lippu

Õiguskaitset ei saa tähis, mis sisaldab lippu ja puudub pädeva asutuse või ametiisiku kirjalik luba. Üldiselt võiks seda piirangut kohaldada juhul, kui taotletud tähis on kaitstud sümboliga identne või selle jäljend. Eesmärgiks on välistada kaubamärkide, mis on identsed või märgatavalt sarnased riiklike embleemide, ametlike tähiste või eraldusmärkidega, registreerimine ja kasutamine. Näiteks ei oleks lippu sisaldava kaubamärgi registreerimine või kasutamine lubatud, kui see kahjustaks asjaomase institutsiooni õigust kontrollida oma suveräänsuse sümboli kasutamist ning võiks eksitada avalikkust sellise kaubamärgiga tähistatud kaupade/teenuste päritolu osas.

Ometigi võime tarbijatena märgata, et mitmed ettevõtted ja erialaliidud on saanud õiguskaitse kaubamärkidele, mis sisaldavad Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni. Kui Patendiamet ekspertiisi tegemise käigus leiab, et kaubamärgil kujutatud lipp või selle värvikombinatsioonid ei ole identsed ega märgatavalt sarnased Eesti lipuga ning kui sellise tähise registreerimine ega kasutamine ei eksita tarbijaid kaupade/teenuste päritolu osas, siis võib kaubamärk saada õiguskaitse.

Näiteks on Eestis registreeritud mitmeid kaubamärke, mis sisaldavad Eesti lippu või selle värvikombinatsioone. EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT on enda nimele registreerinud mitmeid sini-must-valge sümboolikaga tähiseid:

 

 

 

 

 

Ka OÜ Peipsi Aiand on saanud õiguskaitse kaubamärgile, mille taustal on lipu värvikombinatsioon:

 

 

 

 

Orkla Eesti AS nimele on registreeritud kombineeritud tähis, mis sisaldab ka Eesti lippu lainelises asendis:

 

 

 

Seega, lipu või selle värvikombinatsiooni kasutamine kaubamärgi koosseisus võib olla lubatud, kui tegemist pole identse ega äravahetamiseni sarnase Eesti lipu kujutisega, ei toimu tarbijate eksitamist kaupade/teenuste päritolu osas ning see ei ole vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

Head vabariigi aastapäeva!

Patendibüroo KÄOSAAR

Tagasi

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...

Veebiseminar “Kuidas kaitsta oma toote ...

Seminaril saad teada: mis on disainilahendus ja milliseid tooteid saab disainiõigusega kaitsta; kuidas disaini registreerimisega kaasnev kaitse...