Uudised

Kaubamärkide võrdlemise alused

Kanal2 saates Õhtu! kajastati hiljuti kaubamärgivaidlusi, kus kaubamärgiomanikud on – vahel võidukalt, vahel mitte – leidnud sarnasusi enda ja teiste ettevõtete kaubamärkide vahel. Kuna meie patendibüroo esindas antud kohtuvälises vaidluses Relaxationland OÜ-d, soovime jagada mõningaid üldisi näpunäiteid, millele toetub kaubamärkide sarnasuse võrdlus.

Miks on kaubamärkide võrdlus oluline?

Kaubamärkide sarnasust tuleks hinnata juba brändi väljatöötamise etapis. Nimelt on mõistlik selle käigus teha otsing andmebaasidest, et tuvastada võimalikke varasemaid õiguseid (nt kaubamärgid, ärinimed jt). Seetõttu oleks hea mõte võtta ühendust patendivolinikuga, kes oskab kaubamärke võrreldes analüüsida, kas kaubamärgid on piisavalt erinevad välistamaks tähiste segiajamise tarbijate poolt.

Kaubamärki ei õnnestu üldjuhul registreerida, kui see on äravahetamiseni sarnane varasema samaliigilisi kaupu või teenuseid tähistava registreeritud kaubamärgiga ja kus tarbija võib need tähised omavahel segi ajada või seostab uut kaubamärki varasemaga. Sarnastel alustel saab näiteks kaubamärgiomanik keelata ka mistahes registreerimata kaubamärgi kasutamist samas tegevusvaldkonnas. Seevastu tuntud kaubamärgi omanikul on õigus keelata sarnase kaubamärgi registreerimist ja kasutamist ka siis, kui sellega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid. Seda siiski ainult juhul, kui sellise tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Kolm alust kaubamärkide võrdlemiseks

Kaubamärkide sarnasuse võrdlemisel vaadeldakse vastanduvaid kaubamärke kolmest vaatenurgast: visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest. Analüüsides kaubamärkide visuaalset, foneetilist või semantilist sarnasust, peab üleüldine hinnang tuginema võrreldavate kaubamärkide üldmuljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad. Eriti võetakse arvesse nende tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente.

Kaubamärkide visuaalne võrdlus

Visuaalsel võrdlusel analüüsitakse sarnasuse tuvastamiseks kaubamärkide nähtavaid elemente, näiteks kas sõnad ja graafilised kujundused (sh värvid ja sümbolid) on sarnased. Heaks näiteks ongi saates mainitud Relaxationland vs Starbucks vaidlus, kus nende kaubamärkide sõnalised osad on selgelt erinevad (STARBUCKS COFFEE vs RELAXATION DRINKLAND). Kuigi graafiliselt on need tähised kujutatud küll ümmargustena rohelist-valget värvi kombinatsioonis, siis ometigi erinesid kasutatud elemendid (kanepileht ja täheke vs sireenikujutis; roheline taust vs must-roheline taust) üksteisest märkimisväärselt.

Kõlale tuginev võrdlus

Foneetilisel võrdlemisel hinnatakse, kas tähiste sõnalised osad on häälduslikult sarnased. Tähelepanu pööratakse ka sõnade pikkusele, silbitamisele ning sellele, kas mõnda häälikut on üldse rääkimisel kosta. Näiteks saates mainitud Hugo Boss vs Särgiboss vaidluses mängis olulist rolli mõlemas kaubamärgis sisalduv sõna BOSS kui eristusvõimeline ja domineeriv element. Kuna varasemad BOSS kaubamärgid on tänu pikaajalisele ülemaailmsele kasutusele saavutanud laialdase tuntuse ja kõrge maine, oli tõsiseltvõetav oht, et kirjadega “Särgiboss” rõivaid peetakse ekslikult Hugo Bossiga seotuks, seetõttu õnnestus antud konfliktis meie kliendil vaidlus võita.

Sõnade tähendusele toetuv võrdlus

Semantilises võrdluses vaadeldakse kaubamärgis kasutatavaid sõnu ja graafilisi kujutisi (nende kontseptsiooni) ning nende elementide tähendusi. Saates mainitud BAUHOF ja BAUHAUS vahelises vaidluses oli oluline roll kaubamärkides kasutatud sõnade tähendusel ning nende eristusvõimel kõnealuste kaupade ja teenuste kontekstis. Nimelt koosnevad mõlemad kaubamärgid saksakeelsetest sõnadest: BAUHAUSi moodustavad BAU + HAUS (e.k. ehitus/ehitamine + maja) ja BAUHOF moodustub BAU + HOF (e.k. ehitus/ehitamine + õu/hoov). Kuna õu ja maja on kontseptuaalselt sarnased, oleks justkui kaubamärkide BAUHOF ja BAUHAUS segiajamise tõenäosus olemas. Samas võiks aga ehitustarvete müügiga tegelevatel ettevõtetel jääda vabadus kasutada kaubamärke, mille alguses on kirjeldav element EHITUS_ ehk BAU_. Seetõttu leidiski kohus, et meie kliendi kaubamärk BAUHOF ei ole äravahetamiseni sarnane BAUHAUS tähisega.

Arvesse võetakse ka muid faktoreid

Kaubamärgi võrdlemisel tuleks hinnata, kas lisaks tähiste sarnasusele kattuvad ka tegevusvaldkonnad (nt ärinimede korral). Samuti peaks jälgima, kas tegemist on identsete või samaliigiliste kaupade ja teenustega (nt kaubamärkide puhul). Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel arvestatakse kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte. Seega vaadeldakse ka kaubamärkide olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi. Olulised on kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioonid, kaubamärkide ja kaupade/teenuste sarnasuse aste ning see, kas need on üksteist asendavad või täiendavad.

Võimalus probleeme ennetada

Kuidas ära hoida olukorda, kus soovid registreerida kaubamärki, kuid ei tea, kas on olemas mõni sarnane varasem õigus või kui oled esitanud kaubamärgitaotluse ja keegi vaidlustab selle? Võta ühendust Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikega juba kaubamärgi väljatöötamise protsessis ja me aitame teostada taotluse esitamisele eelnevat otsingut ning lisaks ka hinnata võimalikke ohte, mis võivad tekkida nii registreerimise kui potentsiaalsete vaidluste käigus.

 

Tagasi

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...

Veebiseminar “Kuidas kaitsta oma toote ...

Seminaril saad teada: mis on disainilahendus ja milliseid tooteid saab disainiõigusega kaitsta; kuidas disaini registreerimisega kaasnev kaitse...